Informacja o plikach Cookie

W celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej witryny stosujemy pliki Cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Rozumiem, akceptuję  Chcę się dowiedzieć więcej

Tarcza Szkoła Podstawowa
im. Karola Wojtyły
w Radlinie

Odwiedziny

Dziś: 132
Wszystkie: 909218169

Statut Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły

S T A T U T

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie

obowiązuje od 01.09.2017

Tekst ujednolicony

Statut opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943           z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189       z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.               w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                     i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci                 i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.           z 2017 r. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.        z 201​7 r. poz. 1512)

ROZDZIAŁ I

Nazwa szkoły i informacje o szkole

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa imienia Karola Wojtyły w Radlinie. Siedzibą szkoły jest miejscowość Radlin. Adres: Radlin 86, 26-008 Górno.

2. Szkoła jest publiczną jednostką oświatową w rozumieniu art. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

3. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Górno.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 2.

 Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat.

§ 3

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 4

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz wnoszenia opłat ustala organ prowadzący.

§ 5

1. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia przez osoby prawne, wolontariuszy, fundacje, stowarzyszenia - za zgodą dyrektora szkoły.

2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

3. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym               i metodycznym Dyrektora Szkoły.

4. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

5. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

§ 6

1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny         w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka:

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w § 4, pkt. 5;

3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 7

1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

1) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3) Realizuje ustalone podstawy programowe, ramowy plan nauczania;

4) Stosuje szczegółowe zasady systemu oceniania opracowane przez radę pedagogiczną;

5) Realizuje zadania wychowawcze określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Wychowawczym zatwierdzonym przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;

6) Szkoła realizuje naukę religii zgodnie z odpowiednimi przepisami MEN;

7) Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu umożliwienia uczniom korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej (głównie uczniom z trudnościami w nauce i wadami rozwojowymi);

8) Otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwienie im udziału           w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie (gdyby były takie przypadki) oraz czyni starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel;

9) Zapewnia utrzymanie prozdrowotnych warunków pracy ucznia i nauczyciela;

10) Upowszechnia wiedzę ekologiczną u dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwą postawę wobec środowiska;

11) Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychologicznych uczniów;

12) Współdziała z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych;

13) Kształtuje postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach           z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

14) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

15) Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki        w szkołach;

16) Opiekuje się uczniami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

17) Kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

§ 8

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów z odpowiednimi paragrafami niniejszego statutu dotyczącymi spraw uczniów.

2. Nad uczniami przebywającymi w szkole opiekę sprawują:

1) w czasie lekcji nauczyciele przedmiotów;

2) podczas przerw nauczyciele dyżurujący;

3) w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia.

3. Podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych opiekę sprawuje kierownik i opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Zasady opieki nad uczniami     w czasie wycieczek regulują odrębne przepisy.

4. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (opieka, pomoc w nauce, dożywianie). Opiekę powierza się wychowawcom klas.

5. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi               i deficytami narządów ruchu, wzroku organizując:

1) opiekę lekarza pediatry w Ośrodku Zdrowia;

2) gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i zajęcia wyrównawcze;

3) przestrzeganie zaleceń lekarzy, ograniczając wykonanie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych do zalecanych;

4) wyznaczając uczniom z wadami słuchu i wzroku miejsce w odpowiedniej odległości od nauczyciela i tablicy.

6. Szkoła występuje do odpowiednich organizacji (Opieka Społeczna itp.) z wnioskami          o udzielenie pomocy materialnej uczniom z rodzin rozbitych niewydolnych wychowawczo     i bardzo biednych.

7. Indywidualne formy opieki nad uczniami oraz koordynacją w/w zadań opiekuńczych         w szkole sprawują wychowawcy klas.

§ 9

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w danej klasie zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi w miarę możliwości swój oddział przez cały okres nauki w klasach IV-VIII, a w klasach młodszych poprzez cały okres nauczania zintegrowanego w kl. I-III.

3. Dopuszcza się zmianę wychowawcy w szczególnych przypadkach:

1) przez dyrektora lub na wniosek 1/5 członków rady pedagogicznej, która go opiniuje;

2) na wniosek uczniów lub rodziców, co określa ust. 4.

4. Ustala się następujący tryb postępowania zmiany wychowawcy na wniosek złożony do dyrektora przez:

1) 2/5 rodziców uczniów w kl. I-VIII z pisemną motywacją i podpisami;

2) 2/5 uczniów w kl. IV-VIII, którzy mogą wystąpić na piśmie o zmianę wychowawcy           z umotywowanym wnioskiem oraz podpisami.

5. Wnioski w ust. 3-4 opiniuje rada pedagogiczna a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§ 9a.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne      i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu             i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

3a) z zaburzeń zachowania i emocji;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Jest udzielana w formie:

1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania,          z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

2a) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 4,

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 10,

d) rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10;

4a) zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu;

4b) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

5) warsztatów;

6) porad i konsultacji.

6. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć- w szczególności:

9. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) pielęgniarki szkolnej;

6) pomocy i asystenta nauczyciela;

7) Poradni;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci.

11. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

12. Działania te obejmują w oddziałach klas I–III obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

13. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

14. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

15. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 9b.

 Pomoc materialna

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

7. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

8. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się   o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy     o systemie oświaty.

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o0 systemie oświaty.

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres,  w którym przyznaje się to stypendium.

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

18. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej       i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 13.

ROZDZIAŁ III

Organa szkoły

§ 10

Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły;

2) Rada pedagogiczna;

3) Rada rodziców;

4) Samorząd uczniowski.

§ 11

Szkołą kieruje dyrektor szkoły

1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

2. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

3. Zasady powoływania na stanowisko dyrektora określa Ustawa – Prawo oświatowe.

4. Kompetencje dyrektora szkoły określa art. 68 Ustawy – Prawo oświatowe.

5. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

10) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;

11) dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą;

12) dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

6. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli    i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem Premiowania i Nagradzania, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach nagród i odznaczeń oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi;

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu szkolnego;

4) celowe wykorzystanie środków zapewniających działalność szkoły;

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z przepisami;

6) bezpieczeństwo przechowywania pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

8. W przypadku nieobecności dyrektora w szkole obowiązki dyrektora pełni społeczny zastępca wybrany przez dyrektora lub inny członek rady pedagogicznej, którego powoła organ prowadzący.

9. (uchylony)

10. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 12

Rada pedagogiczna

1. Zasady tworzenia i działalności rady pedagogicznej określa Ustawa – Prawo oświatowe.

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

6. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków rady.

7. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także ogólnie pojęte dobro szkoły.

9. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym okresie (półroczu) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. O terminie i porządku zebrań rady pedagogicznej powiadamia dyrektor szkoły.

10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej pod koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

11. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej określa art. 70 Ustawy – Prawo oświatowe, do których należą:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3) projekt planu finansowego szkoły, składanego przez dyrektora;

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) realizację dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII.

13. Rada pedagogiczna ma prawo:

1) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły i jej dyrektora lub innego nauczyciela;

2) ocenić stan szkoły i występować z wnioskiem do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę, m.in. w sprawach organizacji pracy w szkole, zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, w sprawach pracowniczych i socjalnych;

3) występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej, jak też powierzenie takich funkcji osobom wymienionym we wniosku;

4) występować z wnioskiem i uwagami do organu prowadzącego szkołę o zbadanie działalności pracowników obsługi i administracji, jeżeli nie realizują zgodnie z kompetencjami obsługi finansowej dla potrzeb szkoły i jej pracowników;

5) Udzielać zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego i cofnięcie takiej zgody.

14. Działania wymienione w punkcie 13 podejmuje rada z własnej inicjatywy, tj. na formalny wniosek członka(ów) rady pedagogicznej.

§ 13

Rada rodziców

1. Zasady tworzenia rady rodziców określa art. 83 Ustawy – Prawo oświatowe.

2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów i instytucji w sprawie tejże działalności.

3. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4. Zadania rady rodziców określa art. 84 Ustawy – Prawo oświatowe.

5. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) (uchylony)

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

4) zgoda na uruchomienie oddziału międzynarodowego;

5) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

6. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców to:

1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

2) możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

5) opiniowanie w sprawie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizację;

6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

7) wyrażenie zgody, na wniosek innych organów na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

8) uzgodnienie wzoru jednolitego do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;

9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

11) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII;

12) wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciel od oceny pracy;

13) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

14) opiniowanie propozycji realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w klasach IV-VIII;

15) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania.

7. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły.

§ 14

Samorząd uczniowski

1. Zasady tworzenia i zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 85 Ustawy – Prawo oświatowe.

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Organami samorządu uczniowskiego są:

1) Zarząd samorządu uczniowskiego;

2) Sekcje samorządu uczniowskiego.

4. W skład zarządu samorządu wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) Wiceprzewodniczący;

3) Sekretarz;

4) Rzecznik praw ucznia.

5. Nad całością prac samorządu uczniowskiego czuwa opiekun samorządu, który jest wybierany przez wszystkich uczniów w głosowaniu tajnym spośród wszystkich nauczycieli pracujących w szkole.

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

7. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów i pracy nauczycieli, a na wniosek dyrektora szkoły opinię dotyczącą pracy nauczyciela w formie ustalonej w regulaminie samorządu uczniowskiego.

8. Dyrektor szkoły, rada rodziców i samorząd uczniowski współdziałają ze sobą wzajemnie, wymieniając informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, rozwiązują sytuacje konfliktowe zgodnie z ich regulaminami.

9. Konflikty organów szkoły rozstrzyga się na podstawie regulaminów: rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

10. Konflikty między organami wymienionymi w ust. 7 rozstrzyga dyrektor szkoły na mocy swoich kompetencji.

11. Konflikty między dyrektorem szkoły a organami wymienionymi w ust. 6 rozstrzyga organ prowadzący szkołę zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami i prawami.

12. W przypadku braku rozstrzygnięć wymienionych w ust. 7-8, na wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej o rozstrzygnięciu konfliktu decyzję podejmuje organ prowadzący lub nadzorujący szkołę zgodnie z kompetencjami.

 Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 15

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd Uczniowski ponadto:

1) wydaje opinie w sprawie przeniesienia ucznia z listy uczniów;

2) wyraża opinie w sprawie oceny pracy nauczyciela;

3) występuje w sprawach określonych w Statucie.

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 16

1. Dyrektor szkoły dokonując oceny pracy zawodowej nauczyciela może zasięgnąć opinii Samorządu. Opinię taką wystawia rada samorządu uczniowskiego po wcześniejszym wysłuchaniu samorządu klasowych, a podpisuje przewodniczący Samorządu. Opinia może zawierać;

1) stosunek nauczyciela do uczniów i poza lekcjami;

2) zaangażowanie nauczyciela w życie klasy, szkoły;

3) organizowanie czasu wolnego ucznia;

4) praca nauczyciela jako wychowawcy klasy.

2. Przy sporządzaniu opinii o nauczycielu kształcenia zintegrowanego, przedstawiciele rady Samorządu Uczniowskiego w rozmowie z uczniami klas 0 – III winni taką rozmowę protokołować.

3. Samorząd Uczniowski może odstąpić od wystawienia opinii nauczycielowi ocenianemu. Odmowę sporządza na piśmie bez podania przyczyn.

§ 17

Zasady współdziałania organów szkoły

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły,

2. Sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozwiązuje zespół powołany przez dyrektora szkoły, spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

3. Organy szkoły przekazują sobie informacje o podejmowanych i planowanych działaniach na piśmie w formie planów pracy, protokołów z zebrań, sprawozdań na piśmie lub ustnie na wspólnych zebraniach.

4. Każdy z organów szkoły jest zobowiązany do przekazywania rzetelnych informacji pozostałym organom. Za przekazywanie informacji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

5. Za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor, który:

1) zapoznaje się z istota konfliktu;

2) zasięga opinii innych organów szkoły;

3) przeprowadza mediacje między stronami szkoły;

4) informuje strony o sposobie rozwiązywania konfliktu.

6. W przypadku, kiedy stroną konfliktu jest dyrektor szkoły, rozwiązanie konfliktu leży          w gestii organu prowadzącego.

7. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”   z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

§ 18

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci.

2. Formy współdziałania:

1) dyrektor zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym rodziców;

2) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

3) wychowawca klasy zapoznaje rodziców z planem pracy dydaktyczno - wychowawczym na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu klasowym rodziców;

4) rodzice zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania                       i promowania uczniów poprzez omówienie tych przepisów na zebraniu z rodzicami oraz wywieszenie ich w widocznym miejscu;

5) rodzice mają prawo uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. Informacji udziela wychowawca klasy lub na jego prośbę, albo prośbę rodziców nauczyciel uczący danego przedmiotu lub pedagog szkolny;

6) rodzice mają prawo uzyskiwania na swoją prośbę informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. Informacji udziela wychowawca i pedagog szkolny oraz za zgodą rodziców pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej;

7) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

8) rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły na piśmie za pośrednictwem dyrektora szkoły;

9) wyrażania zgody na udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

10) organizowania nauki religii na terenie szkoły;

11) szkoła zobowiązuje się do powiadamiania rodziców na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w każdym półroczu o grożących uczniom ocenach niedostatecznych. Powiadomienie ma formę pisemną lub ustną z dokonaniem wpisu do dziennika potwierdzoną podpisem rodziców. Odpowiedzialny za to jest wychowawca klasy.

3. Zebrania z rodzicami:

1) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze organizuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne zebrania z rodzicami oraz nie rzadziej niż raz na kwartał zebrania klasowe rodziców.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja szkoły

§ 19

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. Dzienny termin zakończenia pierwszego okresu nauki w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym.

§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do 21 kwietnia na podstawie planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w ustalonym terminie do 29 maja.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

3. Przewiduje się możliwość prowadzenia w szkole zajęć pozalekcyjnych ze środków pozabudżetowych.

§ 21

1. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez:

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który opisuje w sposób całościowy działalność dydaktyczną;

2) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) (uchylony)

§ 22

1. Szkoła może kierować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły – lub za jego zgoda – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

2. Studenci odbywają praktyki w szkole pod nadzorem nauczyciela specjalisty.

§ 23

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w każdym roku szkolnym uczą się wg programu przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić:

1) w klasach I-VIII od 25 do 35 uczniów;

2) w klasach I-III do 25 uczniów (za zgodą organu prowadzącego).

2a. Zajęcia edukacyjne w klasach I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2a.

2c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2b, zwiększając liczbę uczniów         w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2a

2d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

2e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2c i 2d,      w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

2f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Podział klas i przydział uczniów do klas-równoległych dokonują wychowawcy i dyrektor szkoły na początku roku szkolnego na podstawie:

1) uchwały R.P. w sprawie podziału klas lub utworzenia nowej klasy;

2) na umotywowany wniosek wychowawcy lub rodzica;

3) uwzględniając następujące kryteria:

a) ogólną liczbę uczniów, naukę języka obcego nowożytnego,

b) orzeczenia PPP, dojrzałość szkolną i wyniki w nauce i zachowaniu.

4. Przeniesienia ucznia w ciągu roku szkolnego do innej klasy bądź oddziału dokonuje dyrektor szkoły.

5. Tworzy się nowe oddziały tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów nie będzie niższa:

1) w klasach I-VIII od 18 uczniów;

2) w klasach I-III i oddziale przedszkolnym od 15 (za zgodą organu prowadzącego).

§ 24

1. Czas trwania cyklu kształcenia dzieci w wieku 7-18 lat wynosi w szkole podstawowej 8 lat od klasy I do VIII.

2. W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5-6 lat. Dzieci 7-mioletnie podlegają obowiązkowi szkolnemu. W szkole mogą być tworzone Punkty Przedszkolne za zgodą organu prowadzącego lub na jego wniosek.

3. Zasady bhp i organizację zajęć w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym regulują oddzielne przepisy.

§ 25

1. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne obowiązkowe zgodnie z ramowym planem nauczania.

2. W miarę posiadanych środków szkoła może prowadzić w formie nadobowiązkowej i pozalekcyjnej:

1) naukę drugiego języka obcego nowożytnego;

2) zajęcia sportowe;

3) koła zainteresowań i koła przedmiotowe;

4) zajęcia wyrównawcze i integracyjne.

3. Szkoła prowadzi dożywianie w stołówce szkolnej, z którego korzystają wszyscy chętni uczniowie oraz nauczyciele za odpłatnością.

§ 26

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych w szkole określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 27

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Dopuszcza się inny wymiar czasu na niektóre zajęcia w tym: biblioteka i oddziały przedszkolne. Czas trwania jednej jednostki zajęć trwa 60 min.

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10, 15 i 20 minut. Zmiany czasu przerw ze względów organizacyjnych dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 28

Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki, pomocy pedagogicznej i bezpieczeństwa jak: wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka, języki obce nowożytne i innej określone w rozporządzeniu MEN, z uwzględnieniem środków posiadanych przez szkołę określa arkusz organizacyjny szkoły.

§ 29

1. Niektóre zajęcia np.; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych nowożytnych, informatyki, zajęć komputerowych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, międzyklasowych.

2. Czas trwania zajęć wymienionych wyżej ustala się na 45 minut.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Mogą być również organizowane ze środków pozabudżetowych.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie powinna być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów i nie powinna być niższa niż 8 osób.

5. Na zajęciach prowadzonych ze środków pozabudżetowych liczebność uczniów na zajęciach pozalekcyjnych może być obniżona do 10 uczniów.

§ 30

1. Szkoła umożliwia uczniom spożycie jednego ciepłego posiłku i wypicia szklanki herbaty   w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za posiłek ponoszą rodzice dziecka.

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący szkołę.

4. Uwzględnia się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów pozostających w szczególnie trudnych warunkach z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce przez inny podmiot np.: opiekę społeczną, radę rodziców itp.

§ 31

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice po okazaniu dowodu osobistego w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów czytelni;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

4. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji; dziennik pracy biblioteki, roczny plan pracy biblioteki, plan prowadzonych zajęć przysposobienia czytelniczo-inf;

2) wypożyczanie książek i czasopism zgodnie z określonymi zasadami;

3) umożliwienie korzystania z czytelni;

4) prowadzenie gazetki pracy biblioteki;

5) analiza i ocena stanu czytelnictwa 2 razy w roku;

6) raz na 5 lat zrobienie skontrum;

7) bieżące prowadzenie i uaktualnianie księgi inwentarzowej księgozbioru, oraz kart ewidencyjnych i kart wypożyczeni;

8) dostosowanie czasu pracy biblioteki do potrzeb szkoły.

5. Status nauczyciela bibliotekarza, kwalifikacje, normy zatrudnienia określają odrębne przepisy.

6. Zasady zachowania i korzystania uczniów z biblioteki szkolnej określa regulamin wywieszony w bibliotece.

7. Wydatki na prowadzenie biblioteki a szczególnie zakup nowych książek pokrywane są       z budżetu organu prowadzącego szkołę. Mogą być uzupełniane z dotacj